ทางบริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นสะพานให้นายจ้างทุกคนและผู้ต้องการสมัครงานแรงงานทุกคน ให้สองฝ่ายมาเจอกัน
เรามีการอบรมตรวจสอบประวัติ ตรวจสุขภาพ เราเข้าใจในความกังวลของท่าน

ใบอนุญาตและใบจดทะเบียนบริษัท